Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy

PPUH Prebet-Bud Sp. J. Piec Radosław

Obowiązujące od dnia 25.11.2021r.

 

 § 1. Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia ogólne warunków sprzedaży (OWS), określają zasady nabywania produktów będących przedmiotem umowy sprzedaży, dostawy oraz świadczenia usług objętych umową handlową w ramach działalności PPUH Prebet-bud Sp. J. Piec Radosław z siedzibą przy ul. Wrocławska 105 w Ostrowie Wielkopolskim, dalej zwanym „Sprzedawcą/Wykonawcą” przez nabywcę dalej zwanego „Kupującym/Odbiorcą”
 2. Przedmiotem OWS jest określenie szczegółowych zasad sprzedaży produktów i usług będących przedmiotem oferty Sprzedawcy w tym:
  – określenie sposobu dokonywania zamówień przez Odbiorcę
  – terminów i zasady odbioru produktów i usług przez Odbiorcę
  – sposobu dokonywania płatności
  – zwolnienia lub ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy w przypadku wystąpienia siły wyższej
  – postępowania reklamacyjnego i warunków gwarancji.
 3. Ogólne Warunki sprzedaży są ogólnodostępne w siedzibie firmy oraz na stronie internetowej prebet-bud.pl
 4. Ogólne Warunki Sprzedaży uznaje się za zaakceptowane, wówczas gdy Kupujący wyraził wolę realizacji umowy sprzedaży ze Sprzedawcą

 

 § 2. Zawarcie umowy i sposób dokonywania zamówień

 1. Zawarcie umowy sprzedaży, dostawy, usługi następuje na podstawie zamówienia złożonego w formie pisemnej, e-mailowej, bądź telefonicznej. Kupujący jest zobowiązany do określenia:
  a) pełnych danych i adresu Kupującego wraz z dokładnym adresem dostawy,
  b) osoby upoważnionej do odbioru towarów i podpisania dokumentów dostawy w imieniu Kupującego
  c)rodzaju usługi, ilości m3, rodzajów środków transportowych, parametrów technicznych (zgodnie z normami lub wymaganiami specyfikacji dla betonu
  d) sposobu podawania, tempa odbioru, parametrów pompy do podania, ewentualnych domieszek i dodatków w przypadku mas betonowych, oraz wszelkich innych właściwości charakterystycznych dla zamówionego towaru wyżej niewymienionego,
  e) szczegółowych terminów i godzin dostaw z dwudniowym wyprzedzeniem, a dla dostaw powyżej 50m3, z możliwie większym wyprzedzeniem potwierdzonym wiadomością e-mail (minimum 3 dni),
 2. Kupujący zobowiązuje się odebrać w całości zamówiony towar, każdorazowo potwierdzając przedstawione przez sprzedawcę wszystkie egzemplarze dokumentu WZ podpisane czytelnie przez Kupującego bądź osobę upoważnioną która zobowiązuję się do odbioru i zapłaty za towar.
 3. Jeśli niezawinione przez Sprzedawcę okoliczności uniemożliwiają wykonanie dostawy (tj. m. in. bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne, brak możliwości bezpiecznego rozładunku, lub podania betonu, przerwy w dostawie prądu/wody z sieci, strajki, decyzje władz oraz innych okoliczności których Sprzedawca nie mógł przewidzieć oraz zapobiec), wówczas Sprzedawca ma prawo odstąpić od realizacji lub zawiesić wykonanie zobowiązania do czasu całkowitego ustąpienia ww okoliczności, o czym poinformuje telefonicznie, bądź e-mailowo Kupującego, wraz nowym przewidywanym terminem realizacji zamówienia. Powyższe opóźnienia spowodowane powyższymi okolicznościami, nie mogą być przedmiotem reklamacji.

 

§ 3. Warunki dostawy

 1. Kupujący jest zobowiązany do przygotowania terenu pod wykonanie usług, pracę betonomieszarek i pomp do betonu w taki sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasadami wiedzy technicznej. Kupujący jest zobowiązany każdorazowo powiadomić Sprzedawcę o wszelkich utrudnieniach transportowych i ograniczeniach tonażowych, które mogą mieć wpływ na realizację zamówienia.
 2. Odbiorca ma obowiązek zapewnić Sprzedającemu nieodpłatny dojazd utwardzonymi drogami dojazdowymi zdatnych do przejazdu pojazdów ciężarowych do miejsca wyładunku. Drogi muszą być dostosowane do pojazdów typu: betonomieszarka, pompa do betonu, samochód samowyładowczy, wywrotka, oraz posiadać szerokość zapewniającą swobodny przejazd urządzeń. W przypadku złych warunków, jeśli dojdzie do m. in. Ugrzęźnięcia w błocie, śniegu lub uszkodzenia pojazdu bez winy kierowcy, na koszt Kupującego zostanie zorganizowany specjalistyczny sprzęt przystosowany do holowania pojazdów, a Kupujący poniesie wszelkie koszty związane z wydobyciem i uszkodzeniem urządzeń.
 3. Operatorzy maszyn takich jak betonomieszarka, pompa do betonu, kierowca sam. Ciężarowego, mają prawo odmówić świadczenia usług rozładunku, jeżeli wystąpi jakiekolwiek ryzyko niebezpieczeństwa, w szczególności poprzez zbliżenie się do linii wysokiego napięcia czy niezabezpieczonego terenu.
 4. Odbiorca każdorazowo jest zobowiązany udostępnić na terenie budowy miejsce do umycia pompy do betonu oraz betonomieszarki po wykonanej usłudze. W przypadku odmówienia, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kwotą za czyszczenie i kucie ww sprzętu.
 5. Kupujący musi zapewnić możliwość dojazdu do budowy znajdującej się w strefie zakazu wjazdu dla pojazdów ciężarowych poprzez stosowne dokumenty i przepustki wystawione przez odpowiedzialne służby, w przeciwnym razie Kupujący poniesie wszelkie koszty mandatów karnych nałożonych na Sprzedającego lub kierowców urządzeń.
 6. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia produktów w wyznaczonym terminie, w miejsce, w ilościach oraz specyfikacjach na podstawie złożonego zamówienia, i zastrzega sobie prawo do obciążenia kosztami Kupującego w przypadku
  a) Odmowy odbioru wyrobu zgodnego z zamówieniem w dniu betonowania do ustalonej wysokości wartości zamówienia, wraz z kosztami recyklingu betonu,
  b) Zmiany terminu betonowania w dniu betonowania, z winy Kupującego

Koszty o których mowa, to koszty uruchomienia betoniarni pod realizację zamówienia, Kupującego, koszt przestojów betonomieszarek, pomp, wywrotek, koszty przejazdów oraz w przypadku wyrobów ze specjalną specyfikacją kosztów zamówionych surowców specjalnie pod dane zamówienie.

 1. W przypadku zmiany warunków realizacji zamówienia przez Kupującego, Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany terminu wykonania zamówienia w innym dogodnym dla Sprzedającego terminie.
 2. Rozładunek wyrobu musi się odbyć niezwłocznie po przyjeździe na budowę, w przeciwnym razie, w przypadku długiego oczekiwania na rozładunek przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych (temp. Powyżej 30 stopni Celsjusza, lub poniżej -5 stopni Celsjusza) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakoś dostarczonego produktu, a strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi i gwarancji.
 3. W przypadku mrozów, w okresie zimowym, Sprzedający zastrzega sobie możliwość podawania dodatków przeciwmrozowych do betonu lub/ i grzania wody i kruszywa, za dodatkową opłatą o czym klient zostanie poinformowany przed dostawą.
 4. Sprzedający będzie znakował produkt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r., w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym na dokumencie dostawy. Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych są dostępne w siedzibie firmy, i udostępniane na życzenie klienta.
 5. Odpowiedzialność za ryzyko utracenia lub pogorszenia jakości produktu ponosi Kupujący w przypadku:
  a) Załadunek wyrobów na środek transportowy Kupującego
  b) ingerencję w skład mieszanki np. dodanie wody, domieszek, czy innych dodatków przez Kupującego na jego polecenie,
  c) brak lub niewłaściwą pielęgnację produktów.
 6. Maksymalny czas rozładunku betonomieszarki wynosi 40 minut od przyjazdu na budowę, chyba, że ustalono inaczej podczas składania zamówienia z osobą odpowiedzialną za przyjęcie zamówienia. Po przekroczeniu tego czasu Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty na postój betonomieszarki wynoszącej 100 zł netto + VAT.
 7. Czas pracy pompy do betonu jest naliczany od wyjazdu z bazy betoniarni do momentu zakończenia pracy na miejscu budowy Kupującego.

 

§ 4. Warunki płatności

 1. Ceny produktów i usług dostępnych dla Kupującego określa złożona mu oferta sprzedaży a w przypadku jej braku aktualny Cennik Sprzedaży
 2. Wszelkie wystawione przez Sprzedającego faktury VAT zawiązane z wykonaniem zamówienia, Kupujący powinien regulować w sposób i w terminie wskazanym na fakturze.
 3. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień dokonania wpłaty gotówki lub na rachunek bankowy Sprzedającego. Termin płatności jest liczony od daty wystawienia faktury.
 4. Jeżeli Kupujący nie dokonuje zapłaty wartości faktury w terminie określonym na fakturze, Sprzedającemu przysługuje prawo naliczenia za czas opóźnienia ustawowych odsetek za każdy dzień opóźnienia, oraz obciążenia Kupującego wszelkimi kosztami związanymi z odzyskiwaniem wymagalnych należności Sprzedającego.
 5. Sprzedawcy przysługuje prawo do wstrzymania dostaw dla Kupującego do chwili otrzymania zapłaty ceny za produkty wcześniej dostarczone oraz kolejnych dostaw.
 6. Sprzedający może określić Kupującemu „limit Kupiecki” do określonej wysokości, określający łączną sumę wystawionych i nierozliczonych faktur oraz odebranego a niezafakturowanego towaru/usługi, po przekroczeniu którego Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności przekraczający przyznany limit, nawet jeżeli termin płatności wystawionych faktur nie będzie jeszcze wymagalny.
 7. Strony dopuszczają możliwość renegocjacji cen o ile w czasie trwania umowy ceny głównych surowców do produkcji, energii, paliwa lub wody wzrosną lub spadną o więcej niż 10% w stosunku do cen obowiązujących w dacie podpisania Umowy, poprzez okazanie się dokumentami potwierdzającymi wzrost/spadek cen.

 

§ 5. Zgłoszenie i postępowanie reklamacyjne

 1. W przedsiębiorstwie prowadzony jest Rejestr Reklamacji oraz Analizę reklamacji.
 2. Kupujący ma prawo złożyć reklamację w siedzibie Sprzedającego lub poprzez wiadomość e-mailową na adres: prebet-bud@prebet-bud.pl, wraz załącznikami w postaci zdjęć, dokumentów zakupu, WZ.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego towaru z treścią zmówienia, Kupujący poinformuje Sprzedającego o wystąpieniu nieprawidłowości niezwłocznie po otrzymaniu towaru lub/i rozładunku.
 4. W przypadku rażących niezgodności, co do jakości mieszanki lub świadczonej usługi (czas oczekiwania, praca pompy itp.) wszystkie zastrzeżenia powinny być odnotowane na dokumencie WZ oraz potwierdzone podpisem Kupującego. Reklamacje składane niezgodnie z powyższym nie będą uznawane.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za reklamację zgłoszone przez Kupującego jedynie opartych na domysłach i wizualnym określeniu błędów ilości dostarczanego betonu.
 6. Odpowiedzialność za wady jawne kończy się z chwilą odbioru produktu przez Kupującego w zakładzie produkcyjnym Sprzedającego w momencie załadowania na środek transportowy Kupującego i opuszczenia stanowiska do załadunku. W przypadku dostawy środkiem transportowym Sprzedającego, odpowiedzialność za wady jawne kończy się z chwilą całkowitego rozładunku.
 7. Sprzedający jest zwolniony całkowicie z gwarancji, jeśli Kupujący, wiedząc o wadzie produktu w chwili jego przyjęcia, zgodził się na zakup po odpowiednio obniżonej cenie.
 8. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni przez Sprzedającego, o wyniku której Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie bądź e-mailowo.
 9. Złożenie reklamacji przez Kupującego nie ma wpływu na obowiązek zapłaty faktury VAT, ani na termin płatności. Rozpatrzenie reklamacji następuje po uiszczeniu zapłaty, i jest dokonywane poprzez odpowiedni dokument dostępny w Księdze ZKP – Formularz reklamacji.

 

§ 6. Rozwiązanie umowy

 1. Przyjmuje się, że w przypadku braku innych uzgodnień, umowa kończy się wraz z zakończeniem prac budowlanych i planowanym zakończeniem dostaw betonu.
 2. Strony mogą rozwiązać umowę, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa może także zostać rozwiązana bez zachowania terminu wypowiedzenia za obopólną zgodą.
 3. Sprzedający może rozwiązać umowę jednostronnie, bez zachowania terminu wypowiedzenia w następujących przypadkach:
  a) Ujawnienia niezgodności ze stanem rzeczywistym i/lub prawnym w zakresie danych i oświadczeń złożonych przez Kupującego
  b) Opóźnienia przez Odbiorcę w zapłacie wymagalnych należności Sprzedającego
  c) Rażącego naruszenia postanowień umowy i/lub niniejszych OWS
  d) Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania wykonywania umowy, jeżeli uzyska informację o problemach i/lub braku płynności finansowej Kupującego.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego, w celach realizacji zamówień i umów.
 2. Strony zgodnie oświadczają, iż w sytuacjach spornych, bądź roszczeń wynikających z umowy będą w pierwszej kolejności dążyły do zawarcia porozumienia w trybie polubownym.
 3. Umowa sprzedaży/dostawy zawarta w oparciu o niższe Ogólne Warunki Sprzedaży podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej, do warunków technicznych zastosowanie mają właściwe normy i wytyczne.